Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  • Arianne de Zwart – Chi Neng Healing – online.chinenghealing.nl, hierna te noemen Arianne de Zwart: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Arianne de Zwart, is gevestigd te Zuidlaren aan de Anssen 14 en is geregistreerd in het handelsregister ordernummer 09199215
  • Deelnemer: degene die les(sen), workshop(s), training(en) of cursus(sen) volgt cq wenst te volgen bij Arianne de Zwart
  • Website: de website(s) van Arianne de Zwart: ariannedezwart.nl en/of www.online.chinenghealing.nl en/of www.chinenghealing.nl

 

 1. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Arianne de Zwart partij is.

2.2       Arianne de Zwart kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de genoemde websites. Arianne de Zwart zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per email aankondigen aan eenieder die een overeenkomst heeft met Arianne de Zwart.

 1. Totstandkoming van overeenkomsten

De overeenkomst komt tot stand door aanschaf van het aanbod waarin de deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 1. Lessen

4.1 Deelnemers kunnen online lessen volgen op basis van een abonnement.

4.2 Een online abonnement komt tot stand op het moment dat het formulier op de website door de deelnemer is ingevuld, waarin de deelnemer zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden.

4.3 Arianne de Zwart geeft de volgende abonnementen uit, ter keuze van de deelnemer:

Healing / Meditatie

Dit lidmaatschap geeft recht op iedere zondagochtend 30 minuten live Chi Neng healing/meditatie via zoom en onbeperkt toegang tot alle Chi Neng Healing meditaties die eerder zijn opgenomen en geplaatst op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart.

Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.

De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging hebben ontvangen. Bij aanschaf van een jaarabonnement verloopt de duur van het contract na een jaar. Hier geldt geen automatische verlenging.

 

 

 

Training:

Dit lidmaatschap geeft recht op iedere zondagochtend 30 minuten live Chi Neng healing/meditatie via zoom – onbeperkt toegang tot alle Chi Neng Healing meditaties die eerder zijn opgenomen en geplaatst op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart – iedere maandagavond 60 minuten live Chi Neng Qigong training via zoom – iedere woensdagochtend 60 minuten live Chi Neng Qigong training via zoom – onbeperkt toegang tot alle eerder opgenomen trainingen op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart.

Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.

De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging hebben ontvangen. Bij aanschaf van een jaarabonnement verloopt de duur van het contract na een jaar. Hier geldt geen automatische verlenging.

 

Gevorderd

Dit lidmaatschap geeft recht op iedere zondagochtend 30 minuten live Chi Neng healing/meditatie via zoom – onbeperkt toegang tot alle Chi Neng Healing meditaties die eerder zijn opgenomen en geplaatst op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart – iedere maandagavond 60 minuten live Chi Neng Qigong training via zoom – iedere woensdagochtend 60 minuten live Chi Neng Qigong training via zoom – onbeperkt toegang tot alle eerder opgenomen trainingen op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart – eenmaal per maand toegang tot een live supervisie van twee uur en de opnames hiervan op het Vimeo Kanaal van Arianne de Zwart.

Geldigheid: 1 maand, daarna automatische verlenging per maand.

De opzegtermijn is één hele maand vóór de eerstvolgende betaaldatum. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging hebben ontvangen. Bij aanschaf van een jaarabonnement verloopt de duur van het contract na een jaar. Hier geldt geen automatische verlenging.

4.4       Je hoeft je van tevoren niet aan te melden voor de online lessen en online meditaties. Na het aanschaffen van je jaar- of maandabonnement ontvang je automatisch toegang tot het online platform waar je de zoomlinks vindt voor de online sessies én een link voor het Vimeo kanaal waar alle opnames terug te vinden zijn.

4.5       Na aanmelding van een abonnement Heel de wereld ontvang je automatisch eens per maand een reminder van de datum en het tijdstip waarop we samenkomen. Je ontvangt daarbij de uitnodiging om aan te geven wat je vragen zijn die je graag behandeld wilt hebben tijdens de supervisie.

4.6       Een abonnement is niet overdraagbaar aan derden.

4.7       Deelnemer gaat akkoord met het maken van een video opname voor opnames van de sessies voor het Vimeo Kanaal. Dit Vimeo Kanaal is alleen toegankelijk voor abonnementhouders.

4.8       Er is geen minimale of maximale leeftijd voor deelname.

4.9       Het lesrooster kan door Arianne de Zwart desgewenst worden gewijzigd. Ook behoudt Arianne de Zwart zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnementen.

4.10     Arianne de Zwart behoudt zich het recht voor om tijdens vakanties en op feestdagen de lessen en/of de lestijden de wijzigingen of te annuleren.

4.11     Voor studenten en minima is er een mogelijkheid om een abonnement aan te schaffen met 15% korting. Neem hierover contact op met info@ariannedezwart.nl

 1. Workshops, trainingen en cursussen

 

5.1       Een deelnemer kan uitsluitend aan de workshop, training of cursus deelnemen als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.2       Voorafgaand aan elke workshop, training of cursus dient de deelnemer zich in te schrijven en te betalen via de website.

5.3       De agenda voor de workshops, trainingen of cursussen staat op de website. Arianne de Zwart behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via de website of via e-mail.

5.4       Arianne de Zwart behoudt zich het recht voor om een geplande workshop, training of cursus te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

5.5       Annulering van een workshop, training of cursus door de deelnemer

– tot twee (2) weken voor de geplande workshop-, training- of cursusdatum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren

– tot zeven (7) dagen voor de geplande workshop-, training- of cursusdatum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het deelnamebedrag wordt terugbetaald onder inhouding van 25,00 euro administratiegeld voor live activiteiten

– indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven (7) dagen voor een geplande workshop, training- of cursusdatum annuleert, wordt in onderling overleg en afhankelijk van de omstandigheden gekeken naar een passende oplossing voor beide partijen. In principe wordt uitgegaan van een terugbetaling van 50% van het betaalde bedrag.

Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan info@ariannedezwart.nl gedaan te worden en door ons bevestigd.

 1. Prijs en betalingen
  • Een abonnement, workshop, training of cursus moet voorafgaand aan de activiteit betaald worden. Betaling kan geschieden via iDeal of PayPal.
  • Indien de deelnemer een abonnement HEALING, HEEL JE LEVEN of HEEL DE WERELD afsluit, wordt het maandbedrag per maand vooraf geïncasseerd. Deelnemer geeft tot nader opzegging aan Arianne de Zwart toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.
  • Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat een deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer toegang tot de online lessen worden geweigerd. De deelnemer blijft de vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden (zie artikel 7) is geëindigd.
  • De geldende prijzen voor abonnementen, workshops en trainingen staan altijd op de website. Arianne de Zwart behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door vermelding op de website, per e-mail of via de nieuwsbrief.
  • Op verzoek kan er speciaal voor studenten en minima een korting van 15% korting gegeven worden op alle abonnementen bij Arianne de Zwart. Zie artikel 4.11. Neem voor de kortingscode contact op via info@ariannedezwart.nl
 1. Beëindiging en opschorting abonnement
  • Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor HEALING, HEEL JE LEVEN en HEEL DE WERELD te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand vóór het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Beëindiging kan door het versturen van een e-mail aan info@ariannedezwart.nl . De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.
  • Tussentijdse opzegging van de abonnementen HEALING, HEEL JE LEVEN en HEEL DE WERELD is door de deelnemer mogelijk als:
 • Er niet deelgenomen kan worden aan de healing sessies, trainingen of supervisies vanwege ziekte of een blessure. Het abonnement kan dan voor een periode van maximaal drie maanden worden opgeschort. Een verzoek om opschorting van het abonnement kan per mail aan info@ariannedezwart.nl .
  • Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een abonnement op te schorten.
  • De betalingsverplichting van de deelnemer wordt opgeschort voor de duur van de opschorting, waarbij één maand het minimum is. De einddatum van de opschorting wordt verlengd met de duur van de opschorting.
  • Bij het jaarabonnement geldt niet een maand opzegtermijn. Het jaarabonnement stopt automatisch na een jaar. Hiervoor geldt niet een automatische verlenging.
 1. Huisregels
  • Arianne de Zwart behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening invloed hebben op de veiligheid van overige deelnemers tijdens een online of live activiteit, de toegang tot deze activiteit te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde abonnementen of workshops.
 1. Aansprakelijkheid
  • Door deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Arianne de Zwart uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Arianne de Zwart.
  • Ingeval Arianne de Zwart jegens deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van dienst.
  • Arianne de Zwart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer.
  • Arianne de Zwart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.
  • Deelnemer vrijwaart Arianne de Zwart voor aanspraken van derden. Deelnemer zal door Arianne de Zwart ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
  • Arianne de Zwart aanvaardt geen aansprakelijkheid als door in- of externe onvoorziene omstandigheden de lessen, workshops, trainingen of cursussen niet door kunnen gaan en Arianne de Zwart of de locatie van de live activiteiten gesloten moet worden. Dit valt onder overmacht. Geleden schade zal niet worden vergoed.
 1. Persoonsgegevens
  • Arianne de Zwart verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van incasso- en betalingsopdrachten en voor de administratie. Arianne de Zwart gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet van Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Arianne de Zwart gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de deelnemer(s) op de hoogte te brengen van activiteiten van Arianne de Zwart, Chi Neng Healing en online.chinenghealing.nl en eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld het trainingsrooster. Als de deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Arianne de Zwart, Chi Neng Healing en/of online.chinenghealing.nl kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan info@ariannedezwart.nl. De deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet alle diensten en producten van Arianne de Zwart, Chi Neng Healing en/of online.chinenghealing.nl gebruik kan worden gemaakt.
 1. Toestemming gebruik beeldmateriaal

Bij inschrijven van een onlineactiviteit verklaart deelnemer dat hij/zij akkoord is met het feit dat er van de onlineactiviteiten video opnames worden gemaakt tijdens de les. Deze opnames zijn alleen terug te zien op het besloten Vimeo kanaal van Arianne de Zwart. Bij de Healing sessies en de training sessies worden de opnames op een dusdanige manier gemaakt dat alleen Arianne de Zwart te zien is. Er is een uitzondering bij de supervisie bijeenkomsten; hier zijn de deelnemers af en toe wel in beeld. Deze beelden worden uitsluitend gebruikt in de besloten showcase op het Vimeo kanaal van Arianne de Zwart en slechts voor een beperkte groep zichtbaar. De deelnemers van deze beperkte groep zijn bekend en allen lid van het abonnement HEEL DE WERELD.

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2023. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Arianne de Zwart wordt aangegeven.